Overgangsnormen

Diamant College · Diamanthorst 183   2592 GD   Den Haag · 070 7002400 · info@diamantcollege.nl

De overgangsnormen op een rij

Mavo en Vmbo


Een leerling is naar een tweede leerjaar bevorderd als hij/zij:

 • voor alle vakken een afgeronde 6 of hoger heeft
 • voor één vak een afgeronde 5 (één tekort) heeft én het gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken ten minste een niet afgeronde 6.0 is
 • voor één vak een afgeronde 4 of twee vakken een afgeronde 5 (twee tekorten) heeft én het gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken ten minste een niet afgeronde 6.0 is


Een leerling is naar het derde leerjaar bevorderd als hij/zij:

 • voor alle vakken een afgeronde 6 of hoger heeft
 • voor één vak een afgeronde 5 (één tekort) heeft én het gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken ten minste een niet afgeronde 6.0 is
 • voor één vak een afgeronde 4 (twee tekorten) of twee vakken een afgeronde 5 heeft (twee tekorten) én het gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken ten minste een niet afgeronde 6.0 is


Een leerling is naar het vierde leerjaar bevorderd als hij/zij:

 • voor alle vakken een afgeronde 6 of hoger heeft
 • voor één vak een afgeronde 5 (één tekort) heeft en de rest een afgeronde 6 of hoger
 • voor één vak een afgeronde 4 (twee tekorten) en verder minimaal voor één vak een afgeronde 7 en voor de andere vakken een afgeronde 6 of hoger
 • voor twee vakken een afgeronde 5 (één tekort) en verder minimaal voor één vak een afgeronde 7 en voor de andere vakken een afgeronde 6 of hoge
  – TTU BB (D&P) telt tweemaal
  – Maatschappijleer 1 moet minimaal een afgeronde 6.0 zijn
  – Kunstvakken 1 en LO moeten minimaal voldoende zijn
  – De handelingsdelen van het 3e leerjaar zijn voldoende afgerond
  – Het examendossier van leerjaar 3 is compleet

De rapportvergadering kan altijd bepalen of een leerling een bespreekgeval is. Andere bevindingen zoals bijv. CITO-VAS scores kunnen hierin worden meegenomen. Leerlingen met meer dan twee tekorten worden in alle gevallen besproken.

 

Isk

De schakelklas is opgebouwd naar het niveau Nederlands dat de leerling gaat bereiken.
De ontwikkeling van de leerling staat centraal waardoor tussentijdse doorstroommogelijkheden steeds mogelijk gemaakt worden. Leerlingen hebben maximaal twee jaar om op niveau A2 te komen en voor langzame leerlingen is er de mogelijkheid tot een taalklas als overgangsklas naar 2B/K/M of naar 3B/K/M.


Bevordering: de leerling wordt bevorderd naar een volgend niveau op basis van resultaten van

 • DISK (10 afgeronde thema’s met tenminste 70% voor de toets)
 • TOA (rekenen en taal op basis van de toetskalender)
 • resultaten op de andere domeinen van Nederlands gemiddeld voldoende
 • werkhouding en motivatie bij alle vakken
 • resultaten bij andere vakken gemiddeld voldoende
 • leeftijd en vooropleiding


Doorstroommogelijkheden zijn er per periode en aan het einde van het schooljaar:

 • Van A1 naar A2
 • Van A1 naar een andere school
 • Van A2 naar Taalklas
 • Van A2 naar 2b/k/gl/tl-mavo
 • Van A2 naar mbo-groep
 • Van A2 naar een andere school
 • Van mbo-groep naar mbo-niveau 1, 2 of 3 (in februari en/of einde schooljaar)

Taalklas

In de taalklassen wordt extra Nederlands gegeven en aandacht besteed aan de volgende vakken: wiskunde, mentoruur, muziek, mens & maatschappij, rekenen, Engels, beeldende vorming, techniek, lichamelijke opvoeding, biologie en talenturen. In 2T krijgen de leerlingen bovendien economie. In de taalklassen wordt gewerkt volgens het principe ‘Minder Handen voor de Klas’.

 • Voor Nederlands en rekenen werken de leerlingen op het niveau basis óf kader (bij uitzondering op gl/tl-niveau) naast klassikale opdrachten zoals presentaties, spreekbeurten, opdrachten, excursies in het kader van burgerschapsvorming.
 • Voor de andere vakken werken de leerlingen klassikaal onafhankelijk van hun niveau.
 • Het vak Nederlands bestaat uit woordenschat, grammatica, spelling, technisch en begrijpend lezen, schrijven, spreken en luisteren.
 • Bevordering: de leerling wordt bevorderd naar een volgend niveau op basis van resultaten zoals beschreven in het PTD.
  – CITO-VAS
  – resultaten op alle domeinen van Nederlands gemiddeld een zes
  – resultaten op CE vakken
  – resultaten op andere vakken gemiddeld voldoende
  – werkhouding en motivatie bij alle vakken
  – leeftijd en vooropleiding


Doorstroom mogelijkheden zijn er per periode en aan het einde van het schooljaar:

 • Van 1t naar 2t
 • Van 1t naar 2b/k/gl/tl-mavo
 • Van 1t naar een andere school
 • Van 2t naar 3b/k/gl/tl-mavo
 • Van 2t naar een andere school

Leerjaar 1

De brugklassen basis, kader en gl/tl-mavo kennen de volgende vakken: Nederlands, rekenen, biologie, wiskunde, Engels, mentoruur, lichamelijke opvoeding, creatieve techniek, mens & maatschappij, muziek en talenturen.

In de mavoklas wordt uiteraard mavo-stof aangeboden. Indien een leerling havo-potentieel blijkt te hebben, kan hij/zij tussentijds, of aan het einde van het schooljaar, naar een havo-opleiding. Het Diamant College heeft een intensieve samenwerking met het Edith Stein College.


Wanneer heeft een leerling havo potentieel?

 • Wanneer zij/hij tenminste een niet afgeronde 8 heeft voor de afzonderlijke vakken NL- Eng- Wis.
 • Wanneer zij/hij tenminste een niet afgeronde 7 heeft voor de andere AVO-vakken.
 • Wanneer zij/hij op de niet-AVO-vakken gemiddeld voldoende staat.
 • Wanneer zij/hij ervan blijk geeft goed te kunnen plannen en organiseren.
 • Wanneer de docenten vergadering het met elkaar eens is.

Opstroom naar een ander niveau (uitgezonderd havo)
Een leerling stroomt op naar een ander niveau als hij/zij:

 • Voor alle CE-vakken een 7.5 gemiddeld heeft.
 • Voor Nederlands minimaal een niet afgeronde 7.0 heeft.
 • De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveau onderschrijven.
 • De docentenvergadering hiermee akkoord gaat.

Afstroom naar een ander niveau
Een leerling stroomt af als hij/zij:

 • Vier tekorten heeft op de CE-vakken;
 • De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveau onderschrijven;
 • De docentenvergadering hiermee akkoord gaat.

Leerjaar 2

In het tweede leerjaar basis, kader en gl/tl-mavo worden de volgende vakken aangeboden: Nederlands, rekenen, wiskunde, mentoruur, beeldende vorming, Engels, biologie, mens & maatschappij, lichamelijke opvoeding, economie, muziek, talenturen en in de gl/tl-mavo Spaans.
Aan het einde van de tweede leerjaar kiezen de basis- en kaderleerlingen voor wiskunde of biologie als examenvak én twee keuzedelen voor het beroepsgerichte vak. (talenturen bovenbouw)


Opstroom naar een ander niveau
Een leerling stroomt op naar een ander niveau als hij/zij:

 • Voor alle CE-vakken een niet afgeronde 7.5 gemiddeld heeft;
 • Voor Nederlands minimaal een niet afgeronde 7.0 heeft;
 • De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveau onderschrijven;
 • De docentenvergadering hiermee akkoord gaat.

Afstroom naar een ander niveau
Een leerling stroomt af als hij/zij:

 • Vier tekorten heeft op de CE-vakken;
 • De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveau onderschrijven;
 • De docentenvergadering hiermee akkoord gaat.

 

DE BOVENBOUW

Mbo-groep

De mbo-groep is onderdeel van het isk en bereidt gedurende maximaal een jaar leerlingen voor op mbo-niveau 1 of 2. Bij uitzondering stroomt een leerling door naar niveau 3.
De volgende vakken worden aangeboden: Nederlands, rekenen, wiskunde, Engels, mentoruur, biologie, mens & maatschappij, stage en LOB, dienstverlening & commercie en lichamelijke opvoeding.
Leerlingen die instromen in de mbo-groep beschikken in principe over niveau A1 Nederlands. Hun leeftijd telt mee bij de toelating tot de mbo-groep, zij moeten minimaal 16 jaar zijn of gedurende het schooljaar 16 jaar worden. De eisen van het mbo zijn bepalend voor toelating. Hierbij zijn per studie de eisen verschillend en kunnen wij daarom alle details niet weergeven. Het Diamant College streeft ernaar alle leerlingen op tenminste niveau A2 voor Nederlands en niveau 2F voor rekenen uit te laten stromen.

Leerjaar 3

PTA
Vóór 1 oktober ontvangen leerlingen en hun ouders het PTA. Hierin staat de stof die behandeld wordt, de toetsen die worden afgenomen, de regelgeving rondom het examen en de zak- slaagregeling. Het PTA wordt eveneens op de website gepubliceerd.

Rekentoets
De rekentoets is een onafhankelijk onderdeel van het eindexamen, naast het praktijkexamen en het centraal eindexamen. Deze toets mogen leerlingen drie keer herkansen, waarbij het hoogste cijfer telt. De toets telt niet mee in de zak-slaagregeling. Leerlingen die een voldoende halen, krijgen hiervoor een certificaat.

Opstroom naar een ander niveau (uiterlijk in januari)
Een leerling stroomt op naar een ander niveau als hij/zij:

 • Voor alle CE-vakken een niet afgeronde 7.0 gemiddeld heeft;
 • De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveau onderschrijven;
 • De docenten vergadering hiermee akkoord gaat.

Afstroom naar een ander niveau (uiterlijk bij overgang naar leerjaar 4)
Een leerling stroomt af als hij/zij:

 • Vier tekorten heeft op de CE-vakken;
 • De toetsen (en eventueel CITO-toetsen) dit niveau onderschrijven;
 • De docentenvergadering hiermee akkoord gaat;
 • Hierbij mag 1 toets per vak op een lager niveau gemaakt worden.

Leerjaar 4

PTA
Vóór 1 oktober ontvangen leerlingen en hun ouders het PTA. Hierin staat de stof die behandeld wordt, de toetsen die worden afgenomen, de regelgeving rondom het examen en de zak- slaagregeling. Het PTA wordt eveneens op de website gepubliceerd.

Zak-slaagregeling
Een leerling is geslaagd indien:

 1. Het gemiddelde over de cijfers voor alle vakken van het Centraal Examen een afgeronde 5.5 is. Een leerling die geen 5.5 haalt, is per definitie afgewezen. Deze regel gaat vóór alle andere slaagregels.

Als de leerling aan de bovenstaande eis voldoet, gaan de regels gelden die hieronder staan.
Het gemiddelde van het SE en CE op hele cijfers afgerond.

 • alles een 6 of hoger
 • één 5, rest 6 of hoger
 • één 4 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger
 • twee keer 5 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger
 • Cijfer Dienstverlening & Producten telt tweemaal
 • Maatschappijleer 1 doet mee in de slaagregeling
 • Kunstvakken 1 en LO moeten minimaal voldoende zijn afgesloten om in aanmerking te komen voor een diploma

In alle andere gevallen is een leerling afgewezen. Een herexamen in de tweede of derde periode kan hierin nog verandering brengen.

 

Verwijzing


In de isk-klassen en in leerjaar 1, 2 en 3 van het vmbo worden verwezen:

 • Leerlingen die doubleren en naar de mening van de docentenvergadering niet geschikt zijn voor het door ons geboden onderwijs.


In leerjaar 4 vmbo worden verwezen:

 • Leerlingen die voor de eerste keer zakken en naar de mening van de docentenvergadering zich beter kunnen aanmelden bij het mbo.