Medezeggenschapsraad

MR - medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid van de school. Besluiten worden voor advies of ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. De medezeggenschapsraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Zo kunnen de diverse geledingen invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen de school.

Verder kan de raad op eigen initiatief alle zaken betreffende de school met de directie bespreken en hierover voorstellen doen. Ook behoort het onder andere tot de taken van de medezeggenschapsraad de openheid en het onderling overleg binnen de scholengemeenschap te bevorderen.

Personeelsgeleding:

Wia Bastiaan (voorzitter/secretaris)
Anneke Pronk (voorzitter/secretaris)
Wouter Böhmers
Renske Meerman

Oudergeleding:

Sham Mahtabsing

Documenten MR

Jaarplan-Medezeggenschapsraad-2021-2022

Besluitenlijst:

 8 september 2020

Schooljaar 2020-2021 instemming op het:

Jaarplan/ schoolgids

Nascholingsplan MR

Gesprekken-cyclus/ startformulier

Evaluatiemomenten pilot onderwijsvernieuwing

13 oktober 2020

Instemming medezeggenschapsreglement Lucasonderwijs

10 december 2020

toelichting op de begroting

19 januari 2020

Instemming op de begroting

16 maart 2021

Instemming LB/LC procedure

13 april 2021

Instemming lessentabel

Instemming verlenging onderwijspilot

15 juni 2021

Instemming schoolgids