Medezeggenschapsraad

MR - medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid van de school. Besluiten worden voor advies of ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. De medezeggenschapsraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Zo kunnen de diverse geledingen invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen de school.

Verder kan de raad op eigen initiatief alle zaken betreffende de school met de directie bespreken en hierover voorstellen doen. Ook behoort het onder andere tot de taken van de medezeggenschapsraad de openheid en het onderling overleg binnen de scholengemeenschap te bevorderen.

Personeelsgeleding:                                         oudergeleding:
Marc Willems (voorzitter)                                 Hugo Verkuijl
Anneke Pronk (secretaris)                                Remco Dirkzwager
Wia Bastiaan
Renske Meerman

Vergaderdata schooljaar 2018 -2019

19 september                   5 februari                           28 mei

16 oktober                        19 maart

27 november                    16 april

 

agenda’s en actielijsten

agenda MR 16-04-2019
agenda actie besluit website 19-03-2019