Medezeggenschapsraad

MR - medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid van de school. Besluiten worden voor advies of ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. De medezeggenschapsraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Zo kunnen de diverse geledingen invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen de school.

Verder kan de raad op eigen initiatief alle zaken betreffende de school met de directie bespreken en hierover voorstellen doen. Ook behoort het onder andere tot de taken van de medezeggenschapsraad de openheid en het onderling overleg binnen de scholengemeenschap te bevorderen.

Personeelsgeleding:                                         oudergeleding:
Wia Bastiaan (voorzitter/secretaris)                                 Vacant
Anneke Pronk (voorzitter/secretaris)                                Vacant
Arend Kuijt
Renske Meerman

Documenten MR

Jaarplan-Medezeggenschapsraad-2019-2020

2020-10 Besluitenlijst Medezeggenschap oktober 2020 (half oktober komt kunt u de besluitenlijst hier bekijken)