Dyslexie – Dyscalculie

Dyslexie - Dyscalculie

Protocol dyslexie- dyscalculie op het Diamant College

Op het Diamant College wordt bij alle schoolvakken rekening gehouden met leerlingen die dyslexie of dyscalculie hebben.

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiekaart met daarop de ondersteuningsafspraken die we op school hebben gemaakt:

• meer tijd voor het maken van toetsen,
• minder strenge regels voor spelling,
• sommige toetsen kunnen mondeling worden afgenomen in plaats van schriftelijk,
• toetsten worden in een groter lettertype geschreven,
• er zijn mogelijkheden om op de computer te werken.

Leerlingen met een dyscalculieverklaring
• krijgen meer tijd bij het maken van toetsten,
• mogen vaak een rekenmachine gebruiken.

Voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie bestaat de mogelijkheid een periode tijdens schooluren RT (remedial teaching) te krijgen voor individuele ondersteuning bij taal of rekenen. Er wordt dan wel van leerlingen verwacht dat zij extra taal-, lees- of rekenoefeningen doen.

Voor het maken van examens gelden speciale regels. In het dyslexie- en dyscalculieprotocol van het Diamant College staan alle afspraken met betrekking tot deze regels beschreven.

Ook interessant