Schoolkosten

Financiële zaken

Gratis studieboeken

De schoolboeken voor de ouders van leerplichtige leerlingen zijn ook in het schooljaar 2020-2021 gratis. Het Diamant College heeft voor de aanschaf van de boeken met de firma Van Dijk Educatie in Kampen een overeenkomst gesloten over het verstrekken van de schoolboeken.

Het adres is: Van Dijk Educatie, Postbus 23, 8260 AA Kampen
www.vandijk.nl

Voor alle duidelijkheid: de schoolboeken zijn voor de ouders gratis, maar dat houdt niet in dat ze niets kosten. De school moet daar gewoon geld voor betalen aan de boekhandel en u (uw kind) krijgt de boeken daardoor in bruikleen. U mag ze gratis gebruiken.
Naast het boekenpakket dienen de leerlingen schoolbenodigdheden aan te schaffen, zoals schriften, multomappen, schrijfmateriaal, woordenboeken en sportkleding. De lijst schoolbenodigdheden wordt u toegestuurd samen met de plaatsingsbrief voor het nieuwe schooljaar.

Werken met een Chromebook

Eerste jaars leerlingen ontvangen bij de start allemaal een eigen Chromebook. Op dit Chromebook werken ze zowel op school als thuis. De eigen bijdrage voor ouders is €100,- . Dit kan u in 1 maal betalen of een betalingsregeling treffen (4 x €25,-). Na vier jaar is het Chromebook eigendom van de leerling.

Kluisjes

Alle leerlingen kunnen een kluisje huren om daarin bijv. hun telefoon, muziekdragers, boeken, schriften en andere persoonlijke eigendommen te bewaren. De huur bedraagt €10,- per cursusjaar.

Scholierenongevallenverzekering

Het Diamant College heeft voor de leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze is alleen geldig gedurende schooltijd. Alleen die ongevallen worden vergoed die aantoonbaar het gevolg zijn van schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van het bestuur of personeel. In de praktijk blijkt dat dit zelden het geval is. Een aanvullende scholierenongevallenverzekering is daarom de aangewezen dekking tegen de financiële gevolgen van ongevallen binnen schooltijd (plus een uur daarvoor en daarna), inclusief die van blijvende invaliditeit.

Verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van leerlingen wordt niet door deze verzekering gedekt. Als eigendommen van de school door de schuld van leerlingen worden vernield of beschadigd, betalen de ouders de schade. Het verdient daarom aanbeveling zich voor beide risico’s apart te verzekeren.

Ook interessant