b'22Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie De regelgeving van de overheid is behoorlijk streng. Een bruiloft, begrafenis of verhuizing houdt echter geen rekening met de lesroosters. In zon geval vragen de ouders/verzorgers schriftelijk vrij bij de teamleider van de leerling. Het liefst ruim van te voren. Er is in principe geen verlof mogelijk buiten de schoolvakanties. Uitzondering hierop is alleen mogelijk indien ouders vanwege de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan en indien er omstandigheden van medische en/of sociale aard zijn die buiten de wil van de ouders zijn gelegen. Voor het aanvragen van vrije dagen hebben leerlingen een formulier nodig dat verkrijgbaar is bij de receptie van de school. Het formulier dient ingeleverd te worden bij de teamleider. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de directeur.Bezwaar en beroep Wanneer een verlofaanvraag door de school wordt afgewezen en de ouders/verzorgers zijn het er niet mee eens, dan kan een bezwaarschrift ingediend worden bij de schoolleiding. Als het gaat om een afgewezen aanvraag voor meer dan tien schooldagen verlof, dan kunnen ouders/verzorgers terecht bij de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim De werkwijze om vrij te vragen, is vastgelegd in een schoolregel. Daar houden wij ons aan. Een leerling mag dus nooit zomaar vrij nemen zonder toestemming van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar. Doet hij dat wel, dan beschouwen we dat als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De ambtenaar heeft het recht hiervan proces-verbaal op te maken. Een bekeuring kan het gevolg zijn.'