b'27VertrouwenspersoonSoms voelt een leerling zich bedreigd door bijv. het gedrag of taalgebruik van een medeleerling of een docent. Leerlingen kunnen hiervoor in eerste instantie terecht bij de mentor, de teamleider of de directeur. Indien een leerling een klacht wil indienen kan hij terecht bij de vertrouwenspersoon. Deze zal er alles aan doen de leerling weer een gevoel van veiligheid te geven. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen een klacht in te dienen bij de schoolleiding, het schoolbestuur of de officile klachtencommissie. De vertrouwenspersoon van het Diamant College is mevrouw Aameyri. Rapporten Leerjaar 1, 2 en 3 krijgen vijf rapporten gedurende het schooljaar. Twee tussentijdse rapportages die opgestuurd worden naar huis. Twee rapporten, die in het bijzijn van ouders/verzorgers worden uitgereikt aan de leerling en waarbij de leerling zelf de leervorderingen, werkhouding en gedrag van de leerling aan de ouders/verzorgers presenteert. De mentor bereidt deze presentatie voor met de leerling. Tenslotte een eindrapport aan het einde van het schooljaar, waarbij de bevordering naar het volgende cursusjaar en de mogelijkheden aan de orde komen. Leerjaar 4 krijgt in totaal 4 rapporten, waarvan er twee worden opgestuurd naar huis en twee rapporten in het bijzijn van ouders/verzorgers worden uitgereikt.PTD (programma van toetsing en doorstroming) In het eerste en tweede leerjaar wordt gewerkt met een Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD). Het PTD bevat de inhoud van het onderwijs in de onderbouw en de toetsing. Het PTD sluit aan op het PTA in de bovenbouw. Samen vormen ze de doorlopende leerlijn. Zo krijgen leerlingen en ouders inzicht in de opbouw van kennis en vaardigheden. Behaalde resultaten worden in het rapport weergegeven en besproken met leerlingen en ouders/verzorgers.'