b'31Schoolvorderingen Voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie sturen alle leerlingen uit de onderbouw een brief naar huis waarin staat wat allemaal goed gaat en wat men de volgende periode wil/moet verbeteren.De rapportuitreikingen worden door de mentor samen met de leerlingen voorbereid. Samen bepalen ze wat ze met de ouders bespreken. LeerlingenraadDe school heeft een actieve leerlingenraad die als motto heeft Jouw mening telt!. Uit alle jaarlagen zijn leerlingen vertegenwoordigd. De leerlingenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over de kwaliteit van het onderwijs, de bestemming van schoolreisjes en het leefklimaat op school. Ouderraad De ouderraad bestaat uit een aantal betrokken ouders, die de verschillende culturen binnen onze leerlingpopulatie vertegenwoordigen. Zij kunnen fungeren als contactpersoon tussen het schoolklimaat en het thuisklimaat van de leerling. Twee leden van de ouderraad participeren in de MR van de school.De ouderraad denkt actief mee over activiteiten, zoals evenementen voor en door de leerlingen en de ouderavonden. Ouders van de ouderraad zijn present op open dagen en bij bijzondere gelegenheden zoals de diploma-uitreiking. Tevens zijn contacten met de overige geledingen binnen de school belangrijk. De ouderraad vergadert gemiddeld zon 6 keer in het schooljaar. Tijdens de vergaderingen worden actuele zaken besproken aangaande de schoolorganisatie. Daarnaast is er ruimte voor mededelingen, uitwisselen van informatie, discussies en natuurlijk voor informeel contact.De zittingstermijn voor een raadslid is maximaal 3 jaar. Aftredende ouders kunnen zich herkiesbaar stellen. Tussentijdse vacatures worden vervuld voor de resterende termijn. Jaarlijks zal (indien noodzakelijk) aan het eind van het schooljaar een schriftelijke oproep worden gedaan voor nieuwe leden voor het volgend schooljaar. Iedere ouder is bevoegd zichzelf kandidaat te stellen. Bij meerdere kandidaten voor een bepaalde vacature worden, na overleg met de kandidaten, verkiezingen uitgeschreven.'