b'42BankrekeningIBAN: NL15ABNA0570856639 Stichting Lucas Onderwijs inzake: Diamant CollegeBelangrijke adressenLeerplicht Den HaagTelefoon 070-3535454Inspectie: Mevr. drs. C. Plantinga Postbus 2730 3500 GS Utrecht telefoon 088-669 60 60 KlachtencommissieHet adres van de externe klachtencommissie is: Stichting GCBOt.a.v. Landelijke Klachtencommissie Katholiek OnderwijsPostbus 823242508 EH Den HaagTelefoon: 070-3861697Email: info@gcbo.nlVertrouwensinspecteur: Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; discriminatie en radicalisering.Ernstige klachten die vallen binnen deze categorien kunnen worden besproken met de vertrouwensinspecteur. Deze zal de klachten niet zelf behandelen maar zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111.'