b'26De sociaal-emotionele ontwikkeling Ondersteuningsteam op school Onze school heeft ook veel expertise op het gebied van aanpak van psychosociale problemen. De begeleiding die een leerling nodig heeft, kan binnen de veilige omgeving van de school geboden worden door de cordinator passend onderwijs. Wij betrekken vanzelfsprekend de ouders bij dit proces en hanteren natuurlijk de geldende regels rondom privacy. Mocht dit niet de gewenste resultaten opleveren, dan kan in overleg met de leerling en met toestemming van de ouders, een externe deskundige geraadpleegd worden. Wij werken nauw samen met externe partners, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Jutters en Jeugdformaat. De schoolmaatschappelijk werkster van Jeugdformaat is elke week in school te vinden en kan ingeschakeld worden door de cordinator passend onderwijs voor advies en consultatie. Hiervoor wordt geen toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers. De schoolmaatschappelijk werkster kan ook leerlingen begeleiden als het nodig is, waarvoor natuurlijk wel het akkoord van ouders/verzorgers nodig is. Zoals op elke school komen regelmatig externe deskundigen op school om advies te geven aan het zorgteam. Het gaat om de schoolondersteuner van het samenwerkingsverband, de schoolverpleegkundige en de leerplichtambtenaar. Er is een vast overlegmoment, genaamd JES (jeugdhulp en school) waarin de zorgleerlingen anoniem of met toestemming van ouders/verzorgers besproken worden. Er wordt samen gezocht naar oplossingen en vervolgstappen in de begeleiding. Vaak betekent het dat een leerling wordt doorverwezen voor verdere externe hulpverlening. De leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag is naast het JES-overleg vaak in school te vinden. Er worden (indien wenselijk) preventieve gesprekken met leerlingen gevoerd en er is overleg met de verzuimcordinator van school.'