b'28Meer informatie en contactVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG. Op werkdagen kan dit telefonisch via 0800-2854070. Kijk ook op de websitewww.cjgdenhaag.nlSinds enkele jaren is ook een gezinscoach verbonden aan het team van de Jeugdgezondheidszorg 4-19. De gezinscoach ondersteunt een gezin vanuit de thuissituatie en kan zo nodig toeleiden naar hulpverlening. Via de JGZ en de cordinator passend onderwijs kunt u met hen in contact komen.Vertrouwenscommissie Soms voelt een leerling zich bedreigt door bijv. het gedrag of taalgebruik van een medeleerling of een docent. Leerlingen kunnen hiervoor in eerste instantie terecht bij de mentor, de teamleider of de directeur. Indien een leerling een klacht wil indienen kan hij terecht bij iemand van de vertrouwenscommissie. Deze zal er alles aan doen de leerling weer een gevoel van veiligheid te geven. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen een klacht in te dienen bij de schoolleiding, het schoolbestuur of de officile klachtencommissie. De vertrouwenspersoon van het Diamant College is mevrouw Aameyri.Rapporten Leerjaar 1, 2 en 3 van het VMBO en de leerlingen van het ISK krijgen vier cijferrapporten gedurende het schooljaar. Twee tussentijdse rapportages worden opgestuurd naar huis. Twee cijferrapporten worden in het bijzijn van ouders/verzorgers uitgereikt aan de leerling.Leerjaar 4 krijgt in totaal 3 cijferrapporten, waarvan er twee worden opgestuurd naar huis en n rapport in het bijzijn van ouders/verzorgers wordt uitgereikt.PTD (programma van toetsing en doorstroming) In het eerste en tweede leerjaar wordt gewerkt met een Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD). Het PTD bevat de inhoud van het onderwijs in de onderbouw en de toetsing. Het PTD sluit aan op het PTA in de bovenbouw. Samen vormen ze de'