Toelating en aanmelding

Toelating en aanmelding

AANMELDEN BRUGKLAS 2024-2025 >

Intake nieuwe leerlingen

Als school zijn we verantwoordelijk alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op weg naar de toekomst. Daarom spreken we iedere leerling en zijn/haar ouders/verzorgers heel uitgebreid bij aanmelding op school: de intake.

Tijdens een intakegesprek worden de benodigde gegevens verzameld en ingevuld op het inschrijfformulier. Natuurlijk wordt er altijd contact opgenomen met de basisschool en wordt gevraagd naar het onderwijskundig rapport.

Ouders en de school waar de leerling vandaan komt ontvangen altijd schriftelijk bericht over de plaatsing van de leerling.

Toelatingscriteria

De criteria voor toelating tot het Diamant College zijn:

  • Advies vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
  • Advies vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
  • Advies vmbo theoretische leerweg (tl)/mavo
  • Advies vmbo bbl, kbl, tl/mavo met lwoo
  • Advies taalklassen
  • Advies isk

Uitgangspunt is dat een leerling binnen één van deze 6 categorieën geplaatst kan worden en de school passende begeleiding kan bieden.

Als onderdeel van de plaatsingscriteria wordt gekeken naar de uitgangspunten van passend onderwijs. In het kader van het passend onderwijs is beschreven welke basisondersteuning wij kunnen bieden. Zie hiervoor het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website.

Lotingscriteria

Leerlingen die al een broer of zus op school hebben, krijgen altijd voorrang bij plaatsing.