Toelating en aanmelding

Hoe kan ik mij aanmelden

AANMELDEN BRUGKLAS 2023-2024 >

Intake nieuwe leerlingen

Als school zijn we verantwoordelijk alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op weg naar de toekomst. Daarom spreken we iedere leerling en zijn/haar ouders/verzorgers heel uitgebreid bij aanmelding op school: de intake. U kunt zich via onze website aanmelden voor een intakegesprek. Intakers en medewerkersvan het zorgteam voeren deze gesprekken met de ouders en leerlingen, waarin verteld wordt over het onderwijs op onze school, de belangstellingen van het kind, welke buitenschoolse activiteiten we aanbieden en welke rol ouders kunnen en willen spelen als hun kind bij ons op school zit. DC United organiseert elke dag na schooltijd de activiteiten.

Tegelijkertijd worden dan ook de benodigde gegevens verzameld en ingevuld op het aanmeldingsformulier. Natuurlijk wordt er altijd contact opgenomen met de school van herkomst en wordt gevraagd naar onder andere het onderwijskundig rapport. Indien uit het onderwijskundig rapport blijkt dat we meer informatie nodig hebben, wordt de leerling op een later moment nogmaalsuitgenodigd om een test te doen of om een vragenlijst in te vullen. Hiermee kan worden vastgesteld hoe we de nieuwe leerling kunnen begeleiden en in welke klas we hem of haar kunnen indelen. Het spreekt voor zich, dat de ouders en de school waar de leerling vandaan komt, altijd schriftelijk bericht over de plaatsing van het aangemelde kind ontvangen.

Toelatingscriteria

De criteria voor toelating tot het Diamant College zijn:

  • Advies vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
  • Advies vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
  • Advies vmbo gemengde leerweg (gl)
  • Advies vmbo theoretische leerweg (tl)/mavo
  • Advies vmbo bbl, kbl, gl, tl/mavo met lwoo
  • Advies taalklassen
  • Advies isk

Uitgangspunt bij de intakeprocedure is dat een leerling binnen één van deze 7 categorieën geplaatst kan worden en de school passende begeleiding kan bieden.

Als onderdeel van de plaatsingscriteria wordt gekeken naar de uitgangspunten van passend onderwijs. In het kader van het passend onderwijs is beschreven welke basisondersteuning wij kunnen bieden. Zie hiervoor het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website.

Lotingscriteria

Leerlingen die al een broer of zus op school hebben, krijgen altijd voorrang bij plaatsing.