Schoolkosten

Schoolkosten

Gratis studieboeken

De schoolboeken voor de ouders van leerplichtige kinderen zijn ook in het schooljaar 2023-2024 gratis. Het Diamant College heeft voor de aanschaf van de boeken met de firma Van Dijk Educatie in Kampen een overeenkomst gesloten over het verstrekken van de schoolboeken.

Het adres is: Van Dijk Educatie, Postbus 23, 8260 AA Kampen www.vandijk.nl

Voor alle duidelijkheid: de schoolboeken zijn voor de ouders gratis, maar dat houdt niet in dat ze niets kosten. De school moet daar geld voor betalen aan de boekhandel en u (uw kind) krijgt de boeken daardoor in bruikleen en dient daar zorgvuldig mee om te gaan. U mag ze gratis gebruiken. Vermissing of schade wordt op de ouders verhaald. Naast het boekenpakket dienen de leerlingen schoolbenodigdheden aan te schaffen, zoals schriften, multomappen, schrijfmateriaal, woordenboeken en sportkleding. De lijst schoolbenodigdheden wordt u toegestuurd samen met de plaatsingsbrief voor het nieuwe schooljaar.

Chromebook

Bij de start op het Diamant College koopt u een Chromebook van school. De kosten zijn 100,- euro. Na betaling van de factuur is het Chromebook van uw kind. Betaling kan ook in termijnen (25,- euro per schooljaar).

Scholierenongevallenverzekering

Het Diamant College heeft voor de leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze is alleen geldig gedurende schooltijd. Alleen die ongevallen worden vergoed die aantoonbaar het gevolg zijn van schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de school of het personeel. In de praktijk blijkt dat dit zelden het geval is. Een  aanvullende scholierenongevallenverzekering is daarom de aangewezen dekking tegen de financiële gevolgen van ongevallen binnen schooltijd (plus een uur daarvoor en daarna), inclusief die van blijvende invaliditeit.

Verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van leerlingen wordt niet door deze verzekering gedekt. Als eigendommen van de school door de schuld van leerlingen worden vernield of beschadigd, betalen de ouders de schade. Het verdient daarom aanbeveling zich voor beide risico’s apart te verzekeren.

Vrijwillige ouderbijdrage

Het Diamant College vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van de ouders. Deze bijdrage gebruiken we voor buitenschoolse activiteiten en voor andere uitgaven die niet door de overheid worden betaald. U kunt hierbij denken aan de schoolreis, schoolfeesten, excursies, klassenuitjes, enz. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op €100,-.

Als u meer kinderen op school heeft, is een kortingsregeling van toepassing. Voor twee kinderen uit één gezin is de ouderbijdrage €150,-. Het is mogelijk de ouderbijdrage in termijnen te betalen. De administratie kan u hierover informeren. U ontvangt bericht van ons over de wijze van betaling.

Uw kind mag altijd mee bij elke activiteit die we organiseren. Het betalen van de ouderbijdrage is absoluut wenselijk, maar niet verplicht.

Ook interessant