Ziek, te laat, verlof

Ziek, te laat, verlof

Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen alle lessen volgen! Daarom zijn wij scherp op de afwezigheid en het verzuim van leerlingen.

Als een leerling van tevoren weet dat hij/zij één of meer lessen, voor bijv. bezoek aan arts of tandarts, moet missen, vraagt hij/zij, minimaal twee dagen voor de afspraak, vrij bij een receptiemedewerker. Daarvoor heeft men een door de ouders of verzorgers ondertekende absentiebrief nodig, die verkrijgbaar is bij de receptie, met daarin vermeld de reden van verzuim. De ouders mogen via de Hoy-app met een formulier verlof aanvraag indienden. Ander verlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de teamleider (zie verder in deze schoolgids).

Als een leerling door ziekte niet naar school kan komen, melden de ouders/verzorgers dit vóór schooltijd telefonisch aan de school of door via de Magister ouder-app de leerling ziek te melden. Als een leerling naar huis wil, omdat hij/zij zich ziek voelt, meldt hij/zij zich eerst bij de dagcoördinator. Er wordt eerst nagegaan of er iemand thuis is om de leerling op te vangen en er wordt een aantekening gemaakt in de absentenregistratie. Zodra de leerling thuis is gekomen, verzoeken wij de ouders/verzorgers dit door te geven aan school.

Wanneer een leerling te laat is, dat wil zeggen dat hij een les of een deel van de les mist, dan moet hij zich eerst melden bij de receptie. Daar wordt bepaald of er een geldige reden is of niet. Een half uur na aanvangstijd, mag een leerling de les niet meer binnen.

Indien er geen geldige reden was, moet de leerling zich de andere dag vóór het eerste lesuur melden.

Als de leerling te vaak te laat komt, is de school verplicht dit te melden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan dan een proces-verbaal opmaken, waarna een bekeuring kan volgen.

De leerling moet het ongeoorloofde verzuim altijd inhalen. Eén lesuur ongeoorloofde absentie, betekent twee lesuren inhalen. Als het verzuim te veel oploopt dan kan de mentor of de afdelingsleider besluiten een vierkant rooster in te stellen. De leerling moet zich dan elke dag om 8.00 uur melden en tot 16.00 uur op school blijven (vierkant rooster).

Na een schorsing mag de leerling pas weer de lessen bijwonen nadat er een gesprek met de ouder(s), de leerling en de teamleider is geweest. In het gesprek worden afspraken gemaakt die maken dat de leerling zich weet te houden aan de schoolregels.

Ook interessant