b'29Tegelijkertijd worden dan ook de benodigde gegevens verzameld en ingevuld op het aanmeldingsformulier. Natuurlijk wordt er altijd contact opgenomen met de school van herkomst en wordt gevraagd naar onder andere het onderwijskundig rapport. Indien uit het onderwijskundig rapport blijkt dat wij meer informatie nodig hebben, wordt de leerling op een later moment nogmaals uitgenodigd om een test te doen of een vragenlijst in te vullen. Hiermee kan worden vastgesteld hoe wij de nieuwe leerling kunnen begeleiden en in welke klas wij hem of haar kunnen indelen. Het spreekt voor zich, dat de ouders en de school waar de leerling vandaan komt, altijd schriftelijk bericht over de plaatsing van het aangemelde kind ontvangen. Toelatingscriteria De criteria voor toelating tot het Diamant College zijn: Advies vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bbl)Advies vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)Advies vmbo gemengde leerweg (gl)Advies vmbo theoretische leerweg (tl)/mavoAdvies vmbo bbl, kbl, gl, tl/mavo met lwooAdvies taalklassenAdvies iskUitgangspunt bij de intakeprocedure is dat een leerling binnen n van deze 7 categorien geplaatst kan worden en de school passende begeleiding kan bieden. Als onderdeel van de plaatsingscriteria wordt gekeken naar de uitgangspunten van passend onderwijs. In het kader van het passend onderwijs is beschreven welke basisondersteuning wij kunnen bieden. Zie hiervoor het schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website. LotingscriteriaLeerlingen die al een broer of zus op school hebben, krijgen altijd voorrang bij plaatsing.'