b'22Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie De regelgeving van de overheid is behoorlijk streng. Een bruiloft, begrafenis of verhuizing houdt echter geen rekening met de lesroosters. In zon geval vragen de ouders/verzorgers schriftelijk vrij bij de teamleider van de leerling. Het liefst ruim van tevoren. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de receptie.Er is in principe geen verlof mogelijk buiten de schoolvakanties. In bijzonder gevallen kan een aanvraag ingediend worden. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar is bij de receptie en dient ingeleverd te worden bij de teamleider. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij de directeur.Bezwaar en beroep Wanneer een verlofaanvraag door de school wordt afgewezen en de ouders/verzorgers zijn het er niet mee eens, dan kan een bezwaarschrift ingediend worden bij de schoolleiding. Als het gaat om een afgewezen aanvraag voor meer dan tien schooldagen verlof, dan kunnen ouders/verzorgers terecht bij de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim De werkwijze om vrij te vragen, is vastgelegd in een schoolregel. Daar houden we ons aan. Een leerling mag dus nooit zomaar vrij nemen zonder toestemming van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar. Doet hij dat wel, dan beschouwen we dat als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De ambtenaar heeft het recht hiervan proces-verbaal op te maken. Een bekeuring kan het gevolg zijn. Op onze website is het verzuimprotocol te vinden.'