b'35VEILIGHEID Onze school heeft het predicaat Veilige School. Op school gelden de gebruikelijke regels, zoals die thuis en in de samenleving ook gelden. Om goed te kunnen samenwerken en samenleven op school, moet iedereen zich aan die regels houden. De schoolregels geven aan wat er van de leerling verwacht wordt ten aanzien van zijn gedrag in school en in de omgeving van de school.In het document Wij zijn het Diamant College, dat op de website staat, staan de belangrijke reglementen en protocollen van de school. Toezicht in en rond de school Het beleid van de school is erop gericht om een veilige leer- en werkomgeving te scheppen voor leerlingen en personeel. Naast surveillances door het personeel, zijn er binnen en buiten het gebouw bewakingscameras opgehangen. De leerlingen van klas 3 en 4 zijn bij toerbeurt schoolwacht: zij houden tijdens de pauzes in tweetallen toezicht in de kantine, op het schoolplein en in de gangen. Op school gelden de Leerlingbemiddeling gebruikelijke regels, zoals die thuis en in Leerlingbemiddelaars kunnen leerlingconflicten vaak beterde samenleving ook oplossen dan volwassenen. Daarom zijn er op onze schoolgelden.opgeleide leerlingbemiddelaars. Zij kunnen bemiddelen bij:-Miscommunicaties.-Pesten. -Roddels die ruzies veroorzaken. Er zijn elke dag minimaal 2 bemiddelaars op onze school aanwezig. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Verder kiezen de bemiddelaars geen partij, maar proberen beide partijen te helpen.Veiligheidscertificaat Al deze veiligheidsmaatregelen hebben de school uiteindelijk het predicaat veilige school opgeleverd. Het Diamant College kreeg hiervoor uit handen van de Wethouder van Onderwijs het veiligheidscertificaat uitgereikt. In 2020 is na een nieuwe audit het certificaat weer geactualiseerd.'