b'36De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)Als school hebben wij te maken met de nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei 2018 is ingegaan. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.Deze wet heeft alles te maken met de persoonsgegevens die wij zelf, maar ook anderen zoals softwareleveranciers, verwerken. In het kader daarvan:voeren we een nieuw inschrijfformulier in dat voldoet aan de eisen van de AVG.gaan we de leerlingen, de ouders en de medewerkers goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risicos te beperken. we zijn verplicht om te onderbouwen waarom we persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang we die gegevens willen bewaren. Ook vragen we niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is. voor het gebruik van fotos en videos van leerlingen vragen we de ouders jaarlijks toestemming. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen.werken we in de communicatie met de HOY app. De HOY app zorgt voor een directe en AVG veilige communicatie tussen leerlingen, ouders en de school.Op het Diamant College zullen we ook alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken.'